ANASAYFA
  • Register

En çok Okunanlar

“Maltepe Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi.”

Sitemize ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere 0532 352 37 28 veya 0216 0216 489 50 60 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

MALTEPE ADAK KİMDİR?

Hızlı Servis ve Hizmet: Hijyenik ortamda, güler yüzlü hizmet anlayışıyla Maltepe Adak Kurban satış ve kesim yeri her zaman hizmetinizdedir.
Çalışma Politikamız: Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımız, bize ulaşan müşterilerin öncelikli olarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar.

Müşterilerin ihtiyacının uzmanlık konularımız için de kalması halinde en kısa zamanda uzman kasaplarımız ve teknik kadromuzun ortak çalışması ile detaylı kesimler sonucunda tüm hassas konular göz önünde bulundurularak adak kurban ihtiyaçlarının tam karşılığı olan ilgi önemle yerine getirilir.

Hijyen Politikamız: Çalışma alanında üretimle ilgili tüm personelin ağız maskesi ve bone takma zorunluluğu vardır. İmalat personelleri kendilerine özel Devamı...

adaklık koyun

Sancaktepe Adak Kurban

Sancaktepe Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi, Kurban, Akika ve Adak hayvanlarına nereden ulaşırsınız? Tabiki bizden... Yılın belli dönemlerinde kurulan kurban pazarlarını saymazsak büyükşehirler de yaşayanlar için esasında bu ciddi bir sorun değil midir? Örneğin pek çoğumuz bir adak.  Devamı...
adaklık koç

Sultanbeyli Adak Kurban

Sultanbeyli Adak Kurban Satış Merkezi İstanbul'un artık bütünüyle şehirleşmiş dokusu içerisinde, kurbanlık adaklık veya akika temin etmek ve kesim işlemlerini gerçekleştirmek oldukça zordur. Sırf bu yüzden bu noktada, Sultanbeyli adak kurban olarak hizmet vermekteyiz Devamı...
maltepe adak

Kartal Adak Kurban

Kartal Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi olarak arayış içerisinde iseniz, şimdi bu aramayı bitirebilirsiniz. Zira aradığınızı buldunuz. Maltepe Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi Tesisimiz, İstanbul'un en ucuz ve en hijyenik adak kurban satış hizmetlerini sunmakta ve yılın her döneminde Devamı...
 

MALTEPE ADAK KURBAN SATIŞ ve KESİM MERKEZİ - 0216 489 50 60 - 0535 579 30 26 - 0532 352 37 28

Kur­ban hic­re­tin ikin­ci yı­lın­da em­re­dil­miş­tir. Al­lah em­ret­miş, Pey­gam­be­ri­miz de uy­gu­la­mış­tır. Al­lah’ın em­ri ola­rak va­cip, pey­gam­be­ri­mi­zin ame­li ve em­ri ola­rak da muh­kem ve mü­ek­ked (kuv­vet­li) sün­net­tir.

Ha­dis ve fı­kıh ki­tap­la­rın­da da an­la­tıl­dı­ğı gi­bi Pey­gam­ber Efen­di­miz’in boy­nuz­lu, gü­zel iki ko­çu BİS­MİL­LA­Hİ AL­LA­HU EK­BER di­ye­rek ve aya­ğı­nı bo­yun­la­rı­na ko­ya­rak ken­di eliy­le kes­ti­ği meş­hur­dur. Bun­lar­dan bi­ri­ni ken­di ve ai­le­si adı­na, di­ğe­ri­ni de üm­me­tin­den kur­ban ke­se­me­yen­ler adı­na kes­miş­tir.  Hz. Ca­bir’in (r.a) ri­va­yet et­ti­ği ha­dis bu ola­yı doğ­ru­la­mak­ta­dır. Hz. Ca­bir (r.a) di­yor ki: Pey­gam­ber’le (s.a.v.) be­ra­ber na­maz­gâh­da bay­ram na­ma­zın­da bu­lun­dum. Hut­be­si­ni bi­ti­rin­ce min­ber­den in­di. Bir ko­çun ya­nı­na var­dı, usu­lün­ce onu ya­tır­dı: Bis­mil­la­hi val­la­hu­ek­ber, de­dik­ten son­ra “bu ben­den ve üm­me­ti­min kur­ban ke­se­me­yen­le­rin­den..” di­ye­rek ken­di eliy­le onu kes­ti. Pey­gam­be­ri­miz, kur­ba­nın meş­ru kı­lın­dı­ğı hic­re­tin ikin­ci yı­lın­dan son­ra ve­fa­tı­na ka­dar her yıl kur­ba­nı­nı kes­miş­tir. Ge­rek Pey­gam­be­ri­mi­zin bu dav­ra­nı­şı ve ge­rek­se “Kim im­kâ­nı ol­du­ğu hal­de kur­ban kes­mez­se bi­zim mes­ci­di­mi­ze yak­laş­ma­sın!” sö­zü, kur­ban kes­me­nin vaz­ge­çi­le­me­ye­cek ka­dar önem­li bir iba­det ol­du­ğu­na işa­ret et­mek­te­dir.

Öy­ley­se Kur­ban­lar Sün­ne­te Uy­gun Ola­rak Na­sıl Ke­si­lir ve Na­sıl Dua Edi­lir?

Ön­ce­den kes­kin ve bü­yük bir bı­çak ha­zır­la­nır, hay­va­nın gö­re­me­ye­ce­ği ye­re ko­nur. Hay­van ezi­yet edil­me­den gö­tü­rü­lür, ezi­yet edil­me­den yü­zü ve ayak­la­rı kıb­le­ye ge­le­cek şe­kil­de sol ta­ra­fı üze­ri­ne ya­tı­rı­lır, sağ ar­ka aya­ğı ser­best bı­ra­kı­lır. Son­ra ele bı­çak alı­nır: Al­la­hım bu sen­den­dir ve sa­na­dır, de­nir onun ar­dın­dan da sa­hi­bi ve­ya ve­ki­li: “İn­nî vec­ceh­tü vec­hi­ye lil­le­zî fe­ta­res­se­ma­va­ti ve­ler­da ha­nî­fen ve­ma ene mi­nel­müş­ri­kîn=Ben yü­zü­mü, gök­le­ri ve ye­ri ya­ra­ta­na çe­vir­dim, ben müş­rik­ler­den de­ği­lim” Kul in­ne sa­la­tî ve nü­su­kî ve meh­ya­ye ve me­ma­tî lil­la­hi Rab­bi­la­le­mî­ne lâ şe­ri­ke leh=Na­ma­zım, kur­ba­nım, ha­ya­tım ve ölü­müm alem­le­rin Rab­bi olan Al­lah’a mah­sus­tur. Onun or­ta­ğı yok­tur.” me­alin­de­ki ayet­le­ri okur. Bun­dan son­ra: Al­la­hu ek­ber Al­la­hu ek­ber, Lâ­ilâ­he­il­lal­la­hu val­la­hu­ek­ber Al­la­hu ek­ber ve lil­la­hil­hamd şek­lin­de tek­bir­ler ge­ti­ri­lir. Ar­ka­sın­dan BİS­MİL­LA­Hİ AL­LA­HU EK­BER de­ne­rek hay­va­nın boy­nu­na bı­çak vu­ru­lur. Ye­mek ve ne­fes bo­ru­la­rıy­la şah da­ma­rı de­ni­len iki ana da­mar­dan en az bi­ri ke­si­lir, kan iyi­ce akı­tı­lır. Hay­van ta­ma­men öl­me­den ka­fa ve ayak­la­rı­nı ko­par­mak, de­ri­si­ni yüz­mek, kıb­le­den çe­vir­mek, hay­va­na ezi­yet et­mek mek­ruh­tur. Kur­ban, sa­hi­bi ta­ra­fın­dan ke­si­lir­se da­ha iyi olur. Baş­ka­sı­na da kes­ti­re­bi­lir. Kur­ba­nın sa­hi­bi kur­ba­nın ya­nın­da ise eli­ni ka­sa­bın üs­tü­ne ko­yar, her iki­si bir­den BİS­MİL­LA­Hİ AL­LA­HU­EK­BER di­ye­rek kur­ba­nı ke­ser­ler. Bi­ri ve­ya iki­si kas­den bu­nu söy­le­mez­ler­se kur­ban kur­ban ol­mak­tan çı­kar, eti yen­mez. Unut­tuk­la­rı için söy­le­me­miş­ler­se kur­ba­na za­rar ver­mez, eti ye­nir.

REKLAM

ucuz adak

KALİTELİ HİZMET

Hijyenik ve temiz bir ortamda, İslami kuralla uygun kesim için bize ulaşın.

UYGUN FİYAT

Hijyenik ve temiz bir ortamda, İslami kuralla uygun kesim için bize ulaşın.

TECRÜBELİ KADRO

BİZE ULAŞIN

MALTEPE ADAK KURBAN SATIŞ MERKEZİ
Büyükbakkalköy Mah. Alim Sok. No: 20 Maltepe / İstanbul
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0216 489 50 60 - 0535 579 30 26
0216 489 50 60 - 0532 352 37 28

Kimler Online

7 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

S5 Box

Register