ANASAYFA
  • Register

En çok Okunanlar

“Maltepe Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi.”

Sitemize ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere 0532 352 37 28 veya 0216 0216 489 50 60 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

MALTEPE ADAK KİMDİR?

Hızlı Servis ve Hizmet: Hijyenik ortamda, güler yüzlü hizmet anlayışıyla Maltepe Adak Kurban satış ve kesim yeri her zaman hizmetinizdedir.
Çalışma Politikamız: Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımız, bize ulaşan müşterilerin öncelikli olarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar.

Müşterilerin ihtiyacının uzmanlık konularımız için de kalması halinde en kısa zamanda uzman kasaplarımız ve teknik kadromuzun ortak çalışması ile detaylı kesimler sonucunda tüm hassas konular göz önünde bulundurularak adak kurban ihtiyaçlarının tam karşılığı olan ilgi önemle yerine getirilir.

Hijyen Politikamız: Çalışma alanında üretimle ilgili tüm personelin ağız maskesi ve bone takma zorunluluğu vardır. İmalat personelleri kendilerine özel Devamı...

adaklık koyun

Sancaktepe Adak Kurban

Sancaktepe Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi, Kurban, Akika ve Adak hayvanlarına nereden ulaşırsınız? Tabiki bizden... Yılın belli dönemlerinde kurulan kurban pazarlarını saymazsak büyükşehirler de yaşayanlar için esasında bu ciddi bir sorun değil midir? Örneğin pek çoğumuz bir adak.  Devamı...
adaklık koç

Sultanbeyli Adak Kurban

Sultanbeyli Adak Kurban Satış Merkezi İstanbul'un artık bütünüyle şehirleşmiş dokusu içerisinde, kurbanlık adaklık veya akika temin etmek ve kesim işlemlerini gerçekleştirmek oldukça zordur. Sırf bu yüzden bu noktada, Sultanbeyli adak kurban olarak hizmet vermekteyiz Devamı...
maltepe adak

Kartal Adak Kurban

Kartal Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi olarak arayış içerisinde iseniz, şimdi bu aramayı bitirebilirsiniz. Zira aradığınızı buldunuz. Maltepe Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi Tesisimiz, İstanbul'un en ucuz ve en hijyenik adak kurban satış hizmetlerini sunmakta ve yılın her döneminde Devamı...
 

MALTEPE ADAK KURBAN SATIŞ ve KESİM MERKEZİ - 0216 489 50 60 - 0535 579 30 26 - 0532 352 37 28

Kur­ban Ne­dir

“Al­la­hu Te­âla’ya iba­det et­mek ve yak­laş­mak ni­ye­tiy­le be­lir­li gün­ler­de, hu­su­si bir hay­va­nı kes­me­ye kur­ban de­nir.” Ge­nel­lik­le kuş­luk vak­tin­de ke­sil­di­ği için bu kur­ba­na “ud­hiy­ye” de de­nil­miş­tir.

 

Kur­ban­lar Al­lah rı­za­sı ni­ye­tiy­le ke­si­lir, Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si yok­sa kur­ban ka­bul olun­maz. Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si­ni an­cak tak­va eh­li ta­şı­ya­bi­lir, Al­lah da an­cak müt­ta­kı­le­rin kur­ba­nı­nı ka­bul eder. “Ve yal­nız Rab­bin rı­za­sı için na­maz kıl, kur­ban kes.”  “Si­zin kur­ban­la­rı­nı­zın et­le­ri ve kan­la­rı Al­lah’a ka­vuş­maz, an­cak tak­va­nız ya­ni kur­ban­la­rı­nı­zı ke­ser­ken ta­şı­dı­ğı­nız Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­niz, say­gı­nız ve sev­da­nız Ona ka­vu­şur.” bu­yu­rur.

Han­gi Gün­ler­de Kur­ban Ke­si­lir?

Kur­ban ke­sim gün­le­ri Ha­ne­fi mez­he­bi­ne gö­re Kur­ban Bay­ra­mı­nın bi­rin­ci, ikin­ci ve üçün­cü gü­nü­nün gü­neş ba­tı­mı­na ka­dar, Şa­fii mez­he­bi­ne gö­re ise bay­ra­mın dör­dün­cü gü­nü­nün ak­şa­mı­na ka­dar sü­ren za­man di­li­mi­dir. Bu gün­ler­de kur­ban ke­si­le­bi­lir ama bi­rin­ci gü­nü kes­mek da­ha fa­zi­let­li­dir.

Ke­si­me bay­ram na­ma­zı kı­lı­nan yer­ler­de na­maz­dan son­ra, bay­ram na­ma­zı kı­lınma­yan yer­ler­de ise sa­bah na­ma­zı­nın vak­ti gir­dik­ten son­ra baş­la­nır. Kur­ba­nı ge­ce­le­yin kes­mek mek­ruh­tur. Kur­ban gün­le­rin­de her ne­den­se ke­si­le­me­yen bir hay­van, can­lı ola­rak sa­da­ka ve­ri­lir. Ar­tık bu hay­va­nın etin­den sa­hi­bi yi­ye­mez.

Kur­ban Kes­me Ola­yı Ne Za­man Baş­la­mış­tır?

Kurban, mü’min­le­re Hz. İb­ra­him’in (as) ve Hz. İs­ma­il’in (as) tes­li­mi­ye­ti­ni ha­tır­la­tır. Bu olay Kur’an’da şöy­le an­la­tıl­mak­ta­dır:

1 “Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir oğul) ihsan et!”

2 – Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

3 – Oğlu, yanında koşacak çağa gelince: “Ey oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak, ne düşünürsün?” dedi. Çocuk da: “Babacığım sana ne emrediliyorsa yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi.

4 – Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah’a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.

5 – Biz de ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim! “

6 – “Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.” (dedik)

7 – Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.

8 – Kendisine sonradan gelenler içinde iyi bir nâm bıraktık.

9 – Selam olsun İbrahim’e…

10 – İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

11 – Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.

Dik­kat edi­lir­se kat’i olan hu­sus açık­tır. Hz. İb­ra­him (as) Al­la­hu Te­âla’nın em­ri­ne tes­lim ola­rak ken­di öz oğ­lu­nu kur­ban et­me­ye, Hz. İs­ma­il (as) de Al­lah (cc) rı­za­sı için kur­ban ol­ma­ya ra­zı ol­muş­tur. Kur­ban kes­mek için bı­ça­ğı­na sa­rı­lan her mü­kel­lef bu ger­çe­ği iyi te­fek­kür et­me­li­dir.

Kur­ban Kes­me­nin Fa­zi­le­ti Ne­dir?

Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz bu­yur­muş­lar ki: “İn­sa­noğ­lu kur­ban kes­me gü­nün­de Al­lah ka­tın­da kan akıt­mak­tan da­ha mak­bul bir amel iş­le­me­miş­tir. O kur­ban kı­ya­met gü­nü boy­nuz­la­rı, kıl­la­rı ve ça­tal tır­nak­la­rı ile ay­nen ge­le­cek­tir. Çün­kü kan ye­re düş­me­den Al­lah’ın ka­bul ma­hal­li­ne dü­şer. Ar­tık kur­ban­lar­la gön­lü­nüz hoş­nut ol­sun.”  Yi­ne bu­yur­muş­lar ki: “Kur­ban ke­sen için kur­ban edi­len hay­va­nın her kı­lı kar­şı­lı­ğın­da bir se­vap var­dır.”

REKLAM

ucuz adak

KALİTELİ HİZMET

Hijyenik ve temiz bir ortamda, İslami kuralla uygun kesim için bize ulaşın.

UYGUN FİYAT

Hijyenik ve temiz bir ortamda, İslami kuralla uygun kesim için bize ulaşın.

TECRÜBELİ KADRO

BİZE ULAŞIN

MALTEPE ADAK KURBAN SATIŞ MERKEZİ
Büyükbakkalköy Mah. Alim Sok. No: 20 Maltepe / İstanbul
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0216 489 50 60 - 0535 579 30 26
0216 489 50 60 - 0532 352 37 28

Kimler Online

10 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

S5 Box

Register